Επιστημονικές Ανακοινώσεις
Η παρουσίαση των εργασιών θα γίνει υπό τη μορφή Αναρτημένων Ανακοινώσεων (posters).

Υποβολή Περιλήψεων
Η υποβολή των περιλήψεων των εργασιών γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του κάτωθι link, το αργότερο μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2019. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της εργασίας αποτελεί η εγγραφή στο Συνέδριο τουλάχιστον ενός εκ των συγγραφέων και η καταβολή του αντίστοιχου ποσού. 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Παρακαλούμε πολύ όπως ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες:

  • Τα ονόματα των συγγραφέων γράφονται: πρώτα το επώνυμο και στη συνέχεια ολόκληρο το μικρό όνομα (με πεζά γράμματα).
  • Tο ίδρυμα από το οποίο προέρχεται η εργασία γράφεται στην ονομαστική με πεζά γράμματα.
  • Το κείμενο της περίληψης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 250 λέξεις.
  • Επιστημονικά υπεύθυνος κάθε υποβαλλόμενης περίληψης θεωρείται αυτός τα στοιχεία του οποίου αναφέρονται στη φόρμα ηλεκτρονικής υποβολής της περίληψης.
  • Η αποδοχή ή μη της εργασίας σας θα ανακοινωθεί με επιστολή προς τον επιστημονικά υπεύθυνο που υπέβαλε την εργασία και τα στοιχεία του οποίου αναγράφονται στο Ηλεκτρονικό Έντυπο Περίληψης.
  • Διαγράμματα, πίνακες, φωτογραφίες κλπ δεν επιτρέπονται.

 

Για  να υποβάλετε την εργασίας σας online πατήστε εδώ

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημερομηνίες Συνεδρίου: 1 & 2 Μαρτίου 2019

Προθεσμία Προεγγραφών: 15 Ιανουαρίου 2019

Υποβολή Εργασιών έως: 10 Ιανουαρίου 2019

Downloads

Τελικό Πρόγραμμα

Βιβλίο Περιλήψεων

Ακολουθήστε μας

Διοργάνωση

AFEA S.A. TRAVEL AND CONGRESS SERVICES

210 36 68 853
210 36 43 511
info@athlitiatriko2019.gr